• صفحه اصلی
 • --%> نام:
  استان :
       
  تقاضای سرمایه گذاری
  آیا قبلا سرمایه گذار درخواست سرمایه گذاری داشته اند؟
   
   
       


   
     
   

    

      
   
   
  تماس با ما
  an image
  معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع
  خیابان آزادی - نبش بزرگراه یادگار امام - ساختمان میراث فرهنگی
  Contact@mntourism.ir :ایمیل

  تلفن: 707-66065706
  فکس: 66042207