تقاضای سرمایه گذاری
آیا قبلا سرمایه گذار درخواست سرمایه گذاری داشته اند؟
 
 
     


 
   
 

  

    
 
 
تماس با ما
an image
معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع
خیابان آزادی - نبش بزرگراه یادگار امام - ساختمان میراث فرهنگی
Contact@mntourism.ir :ایمیل

تلفن: 707-66065706
فکس: 66042207